Onderzoek: 1 op 3 bedrijven zal werknemers moeten ontslaan door afschaffing fiscaal regime auteursrechten

Onderzoek: 1 op 3 bedrijven zal werknemers moeten ontslaan door afschaffing fiscaal regime auteursrechten

17 november 2022

Uit een onderzoek in de digitale creatieve sector blijkt dat een mogelijke afschaffing van het fiscaal regime voor auteursrechten drastische gevolgen zal hebben voor zowel de werknemers, de werkgevers als de overheid. Naast banenverlies leidt de maatregel tot netto loonverlies voor de medewerker en vreest de sector voor een braindrain van het schaarse digitaal talent. FeWeb vraagt de Minister en de regering om eerst het overleg over de fiscale hervorming op te starten alvorens specifieke maatregelen blindelings door te drukken.  

De plotse beslissing in het kader van de begrotingsonderhandelingen om het fiscaal regime van de auteursrechten te beperken tot enkel de kunstenaars zorgde voor een schokgolf in de creatieve sectoren. Ook bij de medewerkers en zaakvoerders van de digitale creatieve bedrijven, aangesloten bij FeWeb. De beroepsorganisatie voerde bij haar 500 lidbedrijven een onderzoek naar de impact en de gevolgen van een eventuele afschaffing. 

Niet alleen IT-developers

De laatste dagen reageerden vele Belgische tech-bedrijven op de mogelijke afschaffing het het fiscaal regime voor auteursrechten. Maar deze wettelijke regeling wordt gebruikt voor alle creatieve functies. Naast software, web, mobile en app ontwikkelaars gaat het om designers, copywriters, content creators, digitale en creatieve experten. De vergoeding voor de auteursrechten maakt gemiddeld 21% uit van de loonlast van een bedrijf. Voor de werknemer betekent dit een maandelijks nettoloon verlies van 765 euro.

Niet alleen de grote techbedrijven

Uiteraard krijgen de grotere techbedrijven meer gehoor in de (sociale) media, maar in de realiteit tellen tweederde van de getroffen bedrijven minder dan 10 medewerkers. Nog geen 10% van de bedrijven stellen meer dan 30 personen te werk. Vooral de kleinere kmo’s worden getroffen.

Niet alleen minder loon

Vast staat dan 1 op 5 ondernemers hun creatieve medewerkers minder loon zal uitbetalen. Daarbovenop overwegen 2 op 5 ondernemers om dit ook te doen. 33% van de ondernemers vreest werknemers te moeten ontslaan. De helft van de ondernemers zal digitale creatieve opdrachten uitbesteden aan het buitenland of zelf een bedrijf opstarten in het buitenland. 1 op de 2 ondernemers vreest het bedrijf te moeten sluiten.

Slechte timing

FeWeb betreurt dat de overheid op geen enkel moment het overleg over deze fiscale hervorming opgestart heeft. Nochtans is de beroepsorganisatie officieel erkend door de FOD Economie en is het voorzitter van de Technologie-commissie van de Hoge Raad voor de KMO en Zelfstandigen.

De plotse beslissing komt bovendien op een slecht moment. Niet alleen de hoge inflatie, de indexering van de lonen en de energietarieven drukken de cijfers van vele bedrijven in het rood, maar ook eerdere maatregelen zoals bijvoorbeeld de omschakeling van het wagenpark naar duurdere hybride of elektrische wagens inclusief hogere verbruikskosten. De afschaffing van het fiscaal regime voor de auteursrechten betekent voor vele bedrijven de doodsteek.

Omgekeerd effect

Daar waar Minister Van Peteghem belooft dat deze “hervormingen gezinnen en ondernemingen ondersteunen op korte en lange termijn” doet deze maatregel net het tegenovergestelde.

  • Voor de gezinnen zorgt de maatregel voor ofwel ontslag en werkloosheid ofwel lagere lonen terwijl zijn vandaag al worstelen met de extra kosten voor levensonderhoud door de torenhoge inflatie en energietarieven.
  • Voor de bedrijven zorgt de maatregel voor de inkrimping van het personeelsbestand door ofwel de stopzetting van de bedrijfsactiviteiten ofwel de delokalisatie naar het buitenland.
  • Voor de overheid zal deze maatregel op korte en lange termijn nefaste gevolgen hebben. De groei van de sterkhouder van de Belgische economie wordt gefnuikt waardoor er extra druk op de begroting komt. De braindrain van het al schaarse digitaal talent wordt aangemoedigd wat nog decennia zal duren om deze trend terug om te keren.

Oproep tot overleg

Het vertrouwen in de overheid zakt naar een dieptepunt wanneer de rechtszekerheid op één ministerraad zonder overleg met de sector en zonder enige begeleidende maatregel onderuit gehaald wordt. FeWeb is niet tegen fiscale hervormingen die eventuele misbruiken moeten tegengaan. Het correct toepassen van deze fiscale maatregel in de creatieve digitale sectoren is echter geen misbruik. FeWeb roept de regering dan ook op tot het intrekken van de hervorming van het fiscaal regime voor auteursrechten zoals het nu voorligt. FeWeb vraagt om overleg om samen vorm te geven aan een fiscale hervorming die daadwerkelijk de gezinnen en de bedrijven ondersteunt.

Neem actie:

>> Werkgevers: Neem deel aan de Copyright Survey
>> Werkgevers en werknemers: Vul de petitie in

Achtergrondinformatie

  • Het fiscale regime rond auteursrechten werd in 2008 ingevoerd. Het verschaft duidelijkheid over de fiscale behandeling van de overdracht van auteursrechten.
  • Het Belgische parlement bevestigde in 2011 uitdrukkelijk dat dit regime ook geldt voor software developers. Dat ligt in lijn met de Bern Conventie voor de bescherming literaire en artistieke werken uit 1971 en de Europese Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s van 2009.
  • Minister van Financiën van Peteghem lanceerde tijdens de begrotingsonderhandelingen in oktober 2022 een voorstel voor extreme beperking van dit fiscaal gunstregime, met ingang op 1 januari 2023.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten