Disclaimer

Deze website is eigendom van:
FeWeb vzw
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
België
tel. 09 324 77 71
e-mail info@feweb.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FeWeb vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

FeWeb vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal FeWeb vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. FeWeb vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FeWeb vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
FeWeb vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
FeWeb vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Privacybeleid - bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1. FeWeb  hecht belang aan uw privacy. FeWeb neemt als verwerker van persoonsgegevens alle noodzakelijke administratieve en technische (veiligheids-) maatregelen om de wettelijke vereisten na te leven om uw privacy te garanderen overeenkomstig de vigerende lokale wetgeving (bv. Wet van 8 december 1992), en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 in het bijzonder. Voor elke vraag hieromtrent kan u zich richten tot info@feweb.be of tel. 09 324 77 71.

2. FeWeb verzamelt enkel die gegevens die relevant zijn. Het betreft hier in de meeste gevallen enkel naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Indien ook andere persoonsgegevens worden verwerkt wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het verwerkingsregister en aan de betrokkenen gemeld (bv. personeelsgegevens).

3. De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens worden te allen tijde individueel vermeld bij de acties, maar zijn in globaliteit samen te vatten:

- communiceren met leden, klanten en leveranciers in het kader van afgesloten overeenkomsten waaronder het lidmaatschap (wettelijke basis is contract)

- voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. boekhoudkundige of fiscale verplichtingen, personeelsadministratie) (wettelijke basis is wettelijke verplichting)

- communiceren naar prospects/niet-leden en actoren/stakeholders gebruik makende van data verkregen via ondubbelzinnige toestemming of op basis van gerechtvaardigde belangen (bv. via een newsletter).

4. De verwerking van uw gegevens omvatten het opslaan op zowel fysieke als digitale dragers, het gebruiken ervan bij post- of elektronische mailings en het intern analyseren ervan (opmaak lijsten, interne analyse). FeWeb verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is. De gegevens worden niet langer bewaard dan gerechtvaardigd (bv. tot einde van overeenkomst).

Indien FeWeb zelf als verwerker optreedt van gegevens van derden wordt hiervoor een passende verwerkersovereenkomst afgesloten.

5. U geniet over de volgende rechten: het recht op informatie over onze aanpak, het recht van inzage in uw persoonsgegevens, het recht op verbetering, beperking, verwijdering en overdracht alsook het recht om niet aan geautomatiseerde individuele analyse onderworpen te worden. U kan ook bezwaar maken tegen het gebruik ervan of indien u toestemming hebt gegeven, deze terug intrekken.

U kan hierover uw verzoek sturen naar de hierboven vermelde verantwoordelijke, waarna we binnen de week zullen reageren. Het staat u ook vrij om te allen tijde direct klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel.:  +32 (0)2 274 48 00, E-mail: commission@privacycommission.be

6. Wijzigingen aan de FeWeb Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de betrokkenen meegedeeld worden via individuele communicatie of via de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de feweb.be-website – is steeds terug te vinden op http://www.feweb.be

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten