FeWeb steunt nieuw actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag

FeWeb steunt nieuw actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag

30 april 2024

Situaties waarbij geldende normen of grenzen overschreden worden zoals pesterijen, discriminatie en machtsmisbruik horen niet thuis op de werkvloer. Op maandag 29 april 2024 stelde de Vlaamse Minister van Media het nieuwe actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag voor. Als sociaal fonds van de digitale en audiovisuele sector zorgt mediarte voor de uitvoering ervan. Als ondertekenaar van de Engagementsverklaring ondersteunt FeWeb dit actieplan en roept het haar leden op om aan de slag te gaan. Zo kan gernsoverschrijden gedrag vermeden of aangepakt worden.

Bij grensoverschrijdend gedrag brengt iemand een ander schade toe op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Dit uit zich bijvoorbeeld in pesterijen, discriminatie, racisme, machtsmisbruik of agressie tot zelfs seksuele intimidatie of misbruik. Grensoverschrijdend gedrag kan overal voorkomen, dus ook binnen organisaties en bedrijven. En dit zowel vanuit leidinggevenden als onder collega's.  

Bouwend op het vorige actieplan waar er vooral aandacht ging naar het sensibiliseren van bedrijven, het meten van de problematiek, kennisuitwisseling via het onderwijs, het kenbaar maken van de hulplijnen en het opleiden van vertrouwenspersonen, worden er in dit tweejarig actieplan eveneens nieuwe initiatieven genomen. 

Dit zijn de voornaamste acties:

Verhoogde betrokkenheid van de bedrijven

We moedigen bedrijven aan om de Engagementsverklaring te ondertekenen waarmee ze zich verbinden aan de acties opgenomen in het Actieplan GOG, het jaarlijks rapporteren van de meldingen van grensoverschrijdend gedrag en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. 180 bedrijven bekenden reeds kleur. 

Mediasensor enquête in 2025

Net als in 2016, 2019 en 2022 herhaalt mediarte in 2025 de mediasensor-enquête. Dit onderzoek peilt naar de psycosociale risico's van de medewerkers, een wettelijke verplichting voor elk bedrijf. In 2022 werd de mediasensor uitgebreid met een extra vragenreeks over grensoverschrijdend gedrag en ook in 2025 komen er extra vragen.

Integratie van GOG-beleid in breder welzijnsbeleid

Het beleid mbt grensoverschrijdend gedrag is een onderdeel van een breder welzijnsbeleid. De acties van dit actieplan kaderen binnen het actieplan Werkbaar Werk en worden samen uitgerold in het werkveld. 

Versterking van medewerkers

Via een online toolbox sensibiliseren we medewerkers over sociale veiligheid en bieden we hen praktische tips om grenzen aan te geven en gevoelige thema's aan te kaarten. Daarnaast wordt er met Sensoa onderzocht op welke manier we de Flirtertwister (een spel om situaties die mogelijk grensoverschijdend zijn op seksueel vlak) kunnen hertalen naar een tool voor de media- en digitale sector. 

Ondersteuning voor leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het meebouwen aan werkbaar werk, want zij staan mee in voor het welzijn van hun collega’s. We willen hen ondersteunen in hun rol door middel van gerichte opleidingen en workshops over onderwerpen zoals stressherkenning, teamafspraken en het faciliteren van bespreekbaarheid.

Speciaal voor film en media

Op vraag van de film- en mediasector breiden we het Vlaggensysteem uit naar minderjarigen. De intimiteitstoolkit zal worden uitgebreid met een onderdeel dat specifiek gaat over minderjarigen en intimiteit op de set. Hiermee zullen kindercoaches extra ondersteund worden in hun rol. 

Extra tools voor vertrouwenspersonen

Om de rol van vertrouwenspersonen te versterken, zullen we verschillende tools ontwikkelen om hun herkenbaarheid te vergroten en hen te ondersteunen in dossieropvolging.

Bedrijven helpen bij wettelijke verplichting

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen. Omdat dit voor kleinere bedrijven financieel niet haalbaar is, lanceert mediarte een poule van vertrouwenspersonen. Bedrijven kunnen intekenen via een jaarlijks engagement om zo toch tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting. 

Op welke acties uit het vorige actieplan bouwen we verder? 

Het Actieplan GOG 2022-2023 legde een stevig fundament voor een veiligere sector door middel van nauwe samenwerking en actiegerichte initiatieven. Hieronder vind je de acties terug die we zullen voortzetten en uitbreiden in het nieuwe actieplan. 

Stuurgroep en Sectoraal Overlegplatform

  • Stuurgroep: de stuurgroep houdt het overzicht en geeft richting aan de acties.
  • Sectoraal overlegplatform: het sectoraal overlegplatform evalueert de acties en bevordert de sectorale samenwerking.

Kennisuitwisseling onderwijsinstellingen

mediarte engageert zich om in dialoog te treden met de sectorspecifieke onderwijsinstellingen om het sectoraal beleid ook af te stemmen op het beleid dat in deze onderwijsinstellingen gevoerd wordt. De reeds ontwikkelde tools zullen actief gedeeld worden. Deze zijn voor studenten in deze sectorspecifieke opleidingen ook al van toepassing. Met het kenbaar maken van deze tools wordt er volop gesensibiliseerd bij de studenten alvorens hun loopbaan van start gaat.

Opvragen meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Met respect voor de wetgeving en de afspraken binnen het sociaal overleg in de ondernemingen, zullen de ondertekenaars van de engagementsverklaring opgeroepen worden om aan mediarte mee te delen hoeveel meldingen m.b.t. grensoverschrijdend gedrag zij hebben ontvangen in het voorgaande jaar.

Toolbox GOG up-to-date houden en uitbreiden met nieuwe thema’s

Binnen het Actieplan GOG 2022-2023 ontwikkelde mediarte een uitgebreide online toolbox in samenwerking met Sensoa, Grenswijs, Icoba, Pimento, Sociaal Fonds Podiumkunsten en oKo. Deze online toolbox ondersteunt werkgevers in het ontwikkelen van een welzijnsbeleid.De online toolbox zal uitgebreid en up-to-date gehouden worden.

Organiseren van workshops en opleidingen

Om werkgevers te ondersteunen in het uitrollen van een welzijns- en het inbedden hierin van gog-beleid zullen er jaarlijkse drie workshops georganiseerd worden om een persoonlijke begeleiding aan te bieden. Deze workshops worden gegeven door experten. 

  • Workshop 1 - een visie en ethische code over respectvol gedrag opstellen
  • Workshop 2 - grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken
  • Workshop 3 - intervisie opstellen en uitrol van welzijnsbeleid

Ter versterking van individuen organiseert mediarte tijdens het actieplan omstanderstrainingen en assertiviteitstrainingen. Daarnaast onderzoekt mediarte hoe train the trainer-opleidingen georganiseerd kunnen worden en rond welke thematieken. Als laatste actiepunt organiseert mediarte workshop om leidinggevenden te ondersteunen in het meebouwen aan werkbaar werk.

Verder bekend maken van hulplijnen

Net als in het vorige actieplan blijft het verspreiden van contactpunten en hulplijnen belangrijk. Als tweede actie zal mediarte een flowchart opstellen die werkgevers en medewerkers ondersteunt in het vinden van de correcte hulplijn(en) voor een klacht. 

Vertrouwenspersonen

mediarte zal eenmaal per jaar een super- en intervisie voor de Vertrouwenspersonen in de sector blijven organiseren. 

>> Meer informatie over het actieplan

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten