Welke plannen heeft De Croo I op vlak van Ondernemen?

Welke plannen heeft De Croo I op vlak van Ondernemen?

6 oktober 2020

4,7 miljard euro zal de regering De Croo investeren in de relance van de economie. Daarbij is er uitgebreide aandacht voor de digitalisering van zowel de bedrijfswereld als de overheidsdiensten. Maar de regering voorziet ook aanpassingen aan de arbeidsorganisatie en wil het statuut van de zelfstandige opwaarderen. FeWeb analyseert het regeerakkoord en zet de belangrijkste maatregelen op een rijtje.

Vrijgestelde winst voor ondernemingen

Ondernemingen kunnen in de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 een deel van de winst vrijstellen door deze winst te boeken op een vrijgestelde ‘wederopbouwreserve’. Dit systeem laat zo toe om toekomstige winsten fiscaal voordelig in de vennootschap te houden, op voorwaarde dat het eigen vermogen en het tewerkstellingspeil worden behouden.

Voorlopig geen lastenverhogingen

Er worden geen nieuwe belastingverhogingen voor bedrijven ingevoerd (ook de door Michel I verlaagde werkgeversbijdragen worden niet teruggeschroefd). Toch blijft het mogelijk dat er in deze legislatuur belastingverhogingen komen in het kader van de budgettaire discussies. 

Naar 5 opleidingsdagen per jaar per VTE

De regering zal inzetten op vorming en opleiding van werknemers doorheen hun loopbaan. Er komt een  “individuele opleidingsrekening” die gedurende de volledige loopbaan gebruikt kan worden. Elke VTE heeft gemiddeld recht op vijf opleidingsdagen per jaar. (De huidige wet ‘wendbaar werk’ voorziet reeds deze ambitie maar waarbij dit individueel recht op bedrijfsniveau kan ‘gecollectiveerd’ worden daar niet alle werknemers evenveel opleiding nodig hebben). Hierop zijn uitzondering en afwijkingen voorzien voor bedrijven met minder dan 10 werknemers of 20 werknemers.

De regering zal eveneens fiscale voordelen uitwerken voor bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan wat reglementair is bepaald. De bedoeling is om die bedrijven te ondersteunen die nu onvoldoende opleidingen aanbieden.

Het begin van het einde van loon gebaseerd op anciënniteit?

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zal op korte termijn een studie afleveren over het verband tussen loon en anciënniteit. De regering vraagt aan de (sectorale) sociale partners om op deze basis een debat over het verloningspakket op te starten.

Veralgemening tweede pensioenpijler

Het blijft de ambitie om die tweede pensioenpijler te veralgemenen: er wordt bekeken hoe elke werknemer zo snel mogelijk gedekt kan worden door een aanvaullend pensioenplan dat een bijdrage van minstens 3% van het brutoloon omvat.

Vereenvoudiging van de verlofstelsels

De regering start een overleg op met de sociale partners over de vereenvoudiging, harmonisering en optimalisering van de verschillende verlofstelsels, met specifieke aandacht voor de motieven zorg en combinatie van werk en gezin. Op vlak van verlof, zou het geboorteverlof voor vaders en meemoeders verdubbelen van 10 naar 20 dagen. De deelstaten krijgen de mogelijkheid om van hun feestdag een extra betaalde feestdag te maken. Dit laatste zou worden georganiseerd zonder extra budgettaire meerkost. 

Loopbaansparen

De regering roept de sociale partners op om op het niveau van de sectoren of ondernemingen het loopbaansparen voor iedere werknemer toegankelijk te maken. Dit systeem biedt de werknemer de mogelijkheid verlofdagen op te sparen om later op te nemen (tijd voor tijd) of om te zetten (tijd voor geld) / geld voor tijd).

Meer flexibiliteit ook na de coronatijd

De regering zal werknemers en werkgevers alle kansen bieden om het nieuwe werken en alle opportuniteiten die er aan verbonden zijn, volop te omarmen. De coronacrisis heeft tijdelijk tot een massaal gebruik van thuiswerk geleid, waardoor de arbeidstijd in veel gevallen ook volledig anders werd georganiseerd. Ook de mate van autonomie en zelfsturing die werknemers aan de dag kunnen leggen, is een belangrijke factor voor hun welzijn en de voldoening die ze halen uit werk.

Bij werkgevers en werknemers leeft een sterke vraag om deze manier van werken verder te kunnen zetten. Dit moet werknemers ook in staat stellen werk en privéleven beter te combineren. In dat opzicht zal de regering in samenwerking met de sociale partners een interprofessioneel kader uitwerken dat toelaat meer flexibiliteit af te spreken terwijl de bescherming van de werknemers wordt gewaarborgd.

Agile entrepreneurship via de "entreprise libérée"

De regering zal het concept van een “entreprise libérée” samen met de sociale partners onderzoeken. Deze bedrijfsvoering geeft de werknemers de autonomie om te beslissen over hun werktijd, het aantal verlofdagen, hun zakelijke doelstellingen,…

Belastingvrij bijklussen 2.0

Er start overleg met de betrokken sectoren om een nieuwe regeling inzake verenigingswerk in te voeren tegen 1 januari 2021 waarbij rekening gehouden wordt met de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 23 april 2020.

Eerste aanwerving

De vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemer zal worden verlengd na 2020

Opwaardering van het zelfstandigenstatuut 

Het sociaal statuut van de zelfstandigen zal verder worden verbeterd. Daartoe zal de correctiecoëfficiënt in de pensioenberekening van de zelfstandigen worden weggewerkt voor toekomstige loopbaanjaren om zo tot een regeling te komen die identiek is voor werknemers en zelfstandigen, de regering zal tevens kijken hoe meer solidariteit tussen zelfstandigen kan ingevoerd worden in de financiering van het stelsel.

What’s next?

Als beroepsorganisatie van de digitale creatieve sector vertegenwoordigt FeWeb haar leden rechtstreeks in het paritair comité voor de audiovisuele media (PC 227 met mediarte als sociaal fonds) en onrechtstreeks in het aanvullend PC 200 voor de bedienden (via Unizo). Dit betekent dat FeWeb op sectorniveau onderhandelt met de vakbonden om te komen tot cao’s over flexibiliteit, opleiding, etc.

Het regeerakkoord verwijst regelmatig naar het sectoraal overleg. Binnen FeWeb is het de Task Force HR die de voorstellen van cao’s bespreekt. Op basis van hun feedback worden de standpunten van de sector ontwikkeld.

>> Wil je deel uitmaken van de Task Force HR? Schrijf je hier in !

Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten