Welke premies moet je als werkgever aan je medewerkers uitkeren?

Welke premies moet je als werkgever aan je medewerkers uitkeren?

8 december 2021

Als werkgever dien je naast de uitbetaling van het maandelijkse loon ook enkele jaarlijkse premies en tegemoetkomingen uitkeren aan je medewerkers. In dit artikel zetten we ze even op een rijtje. 

Vooraf: PC 200 of PC 227?

Om exact te weten welke premies en tegemoetkomingen je verplicht bent te betalen, moet je weten onder welk paritair comité je bedrijf valt. De meeste digitale bedrijven vallen onder PC 200 (aanvullend paritair comité voor bedienden) of PC 227 (paritair comité voor de audiovisuele sector). Het is de RSZ die bepaalt onder welk paritiair comité je bedrijf valt. Het is niet erg duidelijk welke de criteria zijn, maar vermoedelijk hangt dit af van de hoofdactiviteiten van je bedrijf.

Het paritair comité bepaalt via sector-cao's welke regels er gelden voor de bedrijven uit die sector. Deze cao's worden onderhandeld door de werkgevers- en de werknemersorganisaties die binnen het paritair comité vertegenwoordigd zijn. FeWeb vertegenwoordigt de belangen van de digitale bedrijven indirect via Unizo voor PC 200 en via een rechtstreekse vertegenwoordiging in PC 227. De HR Task Force van FeWeb fungeert als klankbord bij de cao-onderhandelingen. Enkele FeWeb-leden kunnen deel uitmaken van de HR Task Force.

Dit zijn de premies en tegemoetkomingen die je als werkgever moet voorzien:

1. De eindejaarspremie (ook wel 13de maand genoemd)

Alle werknemers die gedurende een volledig kalenderjaar ononderbroken verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, hebben in de maand december recht op een volledige eindejaarspremie gelijk aan het vast bruto maandloon van deze maand. Voor de werknemers die gedurende een volledig kalenderjaar ononderbroken verbonden zijn door meerdere contracten van bepaalde duur, wordt de premie berekend op basis van het gemiddelde brutoloon.

2. Jaarlijkse premie

Deze premie bedraagt 270,61 euro (brutobedrag voor de werknemer vanaf december 2021) wordt toegekend aan iedere werknemer die het gehele kalenderjaar ononderbroken verbonden is geweest door een arbeidsovereenkomst. Voor de deeltijdse bedienden, wordt de jaarlijkse premie toegekend pro rata hun deeltijds arbeidsstelsel.

3. Eco-cheques

Op basis van een cao zijn de werkgevers verplicht om aan hun werknemers ecocheques toe te kennen. Voor bedrijven uit PC 200 bedraagt deze 250€, voor bedrijven uit PC 227 over minimaal 100€ (en maximaal 250€) voor een voltijdse werknemer met een volledige tewerkstelling.

4. Terugbetaling van kosten

Naast de voordelen van alle aard (zoals de tussenkomst voor een bedrijfswagen, computer, internetabonnement, etc), dien je ook vervoerskosten terug te betalen. Het gaat over 80% van de verplaatsingen met de trein (via de derde betalersregeling betaalt de overheid de overige 20%).

Voor bedrijven die vallen onder PC 200 bestaat er een gedetailleerde tabel die het exacte bedrag bepaalt in functie van welk type openbaar vervoer en het aantal kilometers. Daarenboven geldt er een fietsvergoeding van 20ct/km met een maximum van 8€ per arbeidsdag. Voor bedrijven die onder PC 227 vallen is er geen fietsvergoeding maar wel een bijdrage tot 25€/maand voor het gebruik van een privé-vervoersmiddel.

Kosten die veroorzaakt worden door de uitvoering van je werk, zoals verplaatsingskosten (die buiten het traject woon- werkverkeer liggen), internet of telefoonkosten (gemaakt met een eigen toestel of waarvan de abonnementskost niet terugbetaald wordt door de werkgever), maar die geen deel uitmaken van het loon zelf, komen ten laste van de werkgever onder de vorm van terugbetaling van kosten.

5. Toeslagen

Extra werk of werk dat buiten het normale uurrooster uitgevoerd wordt, geeft recht op een toeslag op het loon. Er bestaan bepaalde vormen van flexibele uurroosters, waarbij er meer flexibiliteit mogelijk is in PC 227.

Bedrijven die onder PC 200 vallen kunnen de overuren (berekend op jaarbasis) eveneens omzetten in inhaalrustdagen. Er mag maar een beperkt aantal zaterdagen en zondagen gewerkt worden en deze geven aanleiding tot een toeslag van 50%. 

Voor bedrijven die onder PC 227 vallen gaat het om een toeslag van 20% voor werken op zon- en feestdagen. Zaterdagen worden aanzien als reguliere werkdagen. Nachtarbeid geeft recht op een toeslag van minimum 50% (niet cumuleerbaar met de toeslag voor werken op zon- en feestdagen). Deze toeslag kan omgezet worden in recuperatiedagen. 

Meer informatie

>> bij je sociaal secretariaat zoals Liantis
>> bij sfonds200 (PC 200)
>> bij mediarte (PC 227)

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten