FeWeb betreurt rechtsonzekerheid door vernietiging van onduidelijke dataretentiewet

FeWeb betreurt rechtsonzekerheid door vernietiging van onduidelijke dataretentiewet

23 april 2021

De Belgische Dataretentiewet, die telecomoperatoren en internetproviders verplicht om data van al hun gebruikers 12 maanden bij te houden, is opnieuw ongrondwettelijk verklaard. Het is al de zesde aangepaste versie van de wet die, omwille van disproportionaliteit en het niet respecteren van grondrechten zoals privacy, buiten het grondwettelijk kader blijft vallen. FeWeb uitte eerder reeds haar bekommernissen op de vorige versie van de wet. Het betreurt de situatie van rechtsonzekerheid door het onduidelijke kader uit het verleden en het gebrek aan een kader vandaag. 

De dataretentiewet regelt de bewaring van gegevens in de elektronische communicatiesector. Zowel de Europese Richtlijn als de vorige versie van de dataretentiewet stootten op protest vanuit diverse stakeholders. Dat leidde tot een raadpleging door het BIPT in 2015 om te komen tot een aangepaste dataretentiewet.
FeWeb reageerde toen dat het zowel ideologisch als inhoudelijk niet akkoord ging met deze nieuwe versie. 
Ideologisch vond FeWeb dat een bewaarplicht van 12 maanden niet proportioneel was met de doelstelling van de strijd tegen criminialiteit en terrorisme, niet doeltreffend was omdat er voldoende technische manieren zijn om deze bewaarplicht te omzeilen en niet duidelijk was over de bevoegdheid van de uitvoerende macht om deze bewaarplicht te verlengen. 
Ook inhoudelijk opperde FeWeb haar bekommernissen:
  • Onduidelijkheid over de begripsinvulling: het was niet duidelijk of ook de hosting sector als betrokken dienstverleners konden beschouwd worden, bv in geval van coloaction, dedicated hosting of andere diensten.
  • Onduidelijkheid omtrent de verbintenissen van bewaarplicht: de dienstverleners dienen alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevens te beveiligen tegen vernietiging, tegen verlies of wijziging per ongeluk, niet-toegelaten of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking. De onduidelijkheid van deze inspanningsverbintenis legt een zware verantwoordelijkheid op aan de dienstverlener.
  • Oneerlijk concurrentievoordeel voor grotere marktspelers: de bewaarplicht dwingt hosters tot bijkomende kosten, zoals kosten voor opslag, procedurele kosten, training van personeel, controle, tijd, etc. De specifieke verplichtingen verbonden aan de bewaarplicht zijn dezelfde voor iedere speler, hoewel de werkelijke lasten door o.a. schaalvoordelen absoluut ongelijk verdeeld zijn. De bewaarplicht betekent een zware belasting voor de (kleine) hoster. Het gebrek aan compensatie voor de verplichte bewaring.
  • Duidelijke risico’s voor de dienstverlener door de bewaarplicht. De bewaarplicht betekent een zeker risico voor (kleinere) dienstverleners aangezien deze alle passende technische en organisatorische maatregelen moet nemen om de toegankelijkheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de bewaarde gegevens te garanderen. Een dergelijke inspanningsverbintenis is nooit onfeilbaar ten aanzien van de gekende risico’s verbonden aan de informatiemaatschappij (o.a. hacking). FeWeb vreest dat deze dienstverleners omwille van diverse redenen een onvermijdelijk doelwit kunnen vormen met het oog op datamanipulatie en vernietiging.
  • Concurrentienadeel ten aanzien ons buurland Luxemburg. De eindgebruiker geniet in buurland Luxemburg meer garanties omtrent dataretentie en de bewaring van persoonsgegevens. Aangezien territoriale nabijheid geen absolute vereiste (meer) is voor het leveren van dergelijke diensten verwacht Feweb dat ook dit een determinerende factor in de keuze van dienstverlener wordt.

FeWeb hoopt nu op een duidelijker kader dat wel proportioneel is naar zowel de vrijwaring van de rechten van de burger als naar de verbintenissen van dienstverleners zoals de Belgische hosting sector. FeWeb staat klaar om samen met de Minister en de FeWeb lidbedrijven hieraan te werken.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten