Digitale steun: tijd voor hervorming bedrijfscheques in Wallonië

Digitale steun: tijd voor hervorming bedrijfscheques in Wallonië

24 november 2022

Willy Borsus, minister-president van het Waalse Gewest, heeft zojuist nieuwe subsidies aangekondigd voor de digitale transformatie van bedrijven in Wallonië. FeWeb betreurt het dat deze extra steun, hoe lovenswaardig ook, de problemen die digitale dienstverleners ondervinden bij de werking van de bestaande bedrijfscheques niet verhelpt.

Dit derde onderdeel van de subsidies voor digitaal herstel biedt dus financiële steun voor de "strategische uitvoering" van een digitaal project (bijvoorbeeld het opzetten van een e-commercesite), waardoor het maximumbedrag dat een in Wallonië gevestigde KMO kan krijgen 15.000 euro bedraagt.

Hoewel deze extra hefboom voor de digitale transformatie van de Waalse economie welkom is, stelt FeWeb helaas vast dat de problemen die deze zelfde bedrijfscheques veroorzaken nog steeds niet zijn opgelost en de concurrentie verstoren.

"De door FeWeb vertegenwoordigde digitale dienstverleners betreuren ten zeerste dat de administratie geen strenge controle uitoefent op het concrete gebruik van andere bedrijfscheques die in theorie enkel toelaten consultancy- en diagnoseactiviteiten te subsidiëren", verklaart Olivier De Doncker, voorzitter van FeWeb.

Steun die te vaak voorbijgaat aan hun doel

"In feite worden deze cheques vaak gebruikt om ten onrechte andere zaken in een digitaal project te financieren die niet onder deze subsidies vallen, zoals grafisch ontwerp of IT-ontwikkeling. Deze misbruiken, gevoed door overheidsgeld, zijn uiterst betreurenswaardig."

Bovendien schept het huidige systeem van zakelijke cheques een grote onevenwichtigheid in de relatie tussen klant en leverancier. "Met het huidige chequesysteem moet de verstrekker als "bank" voor de klant optreden door een deel van het projectbudget voor te schieten voordat de subsidie door de overheid wordt toegekend. Als de aanvraag wordt afgewezen, wordt de situatie soms heel moeilijk voor het agentschap... Deze situatie is abnormaal omdat het financiële risico dan volledig aan één kant van de weegschaal komt te liggen", vervolgt Olivier De Doncker.

Ten slotte wijst FeWeb op het feit dat sommige agentschappen eerder dan andere op de hoogte zijn gebracht van de invoering van deze nieuwe steunmaatregelen, waardoor opnieuw een concurrentievervalsing ontstaat die schadelijk is voor de gehele markt.

Meer transparantie en een gelijker speelveld

Om de marktvoorwaarden te verbeteren en het hierboven beschreven misbruik te voorkomen, stelt FeWeb de volgende maatregelen voor om de transparantie van digitale bedrijfscheques te vergroten

  • Een verscherpte controle, voor en na de uitvoering van een project, op het gebruik van bedrijfscheques om na te gaan of deze middelen hun oorspronkelijke doel hebben gediend en niet voor andere digitale activiteiten zijn gebruikt.
  • Een plafond voor het maximumaantal dagen dat aan consultancy wordt toegekend, om te voorkomen dat deze "consultancy"-dagen ten onrechte aan productietaken worden toegewezen.
  • Een strikte en gecontroleerde scheiding tussen consultancyactiviteiten (diagnose, actieplan, enz.) en productieactiviteiten (ontwerp, ontwikkeling van websites, enz.).
  • Een verkorting van de termijn voor de toekenning van subsidies en de invoering van een door de klant te betalen financiële "garantie" om de financiële lasten voor het agentschap te verlichten.
  • Een kennisgeving per e-mail aan alle gelabelde aanbieders zodra zich een belangrijke wijziging voordoet.

"FeWeb vraagt om een opschoning van de spelregels, zodat het verkrijgen van bedrijfscheques een aanvulling is op een digitaal project en niet langer een doel op zich om te profiteren van een meevaller. De digitalisering van de ondernemingen is een belangrijke uitdaging voor de economische heropleving van Wallonië. Het is tijd dat de overheid een co-creatieproces aangaat met de marktspelers, naar hun problemen luistert en er doeltreffend op reageert," besluit Olivier De Doncker.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten