Onderzoek: hoe ervaren werknemers in onze sector hun job?

Onderzoek: hoe ervaren werknemers in onze sector hun job?

23 september 2022

Voor de derde keer op rij bracht mediarte - met de steun van FeWeb - aan de hand van de mediasensor enquête, de werkbeleving en de psychosociale risico’s voor de audiovisuele, film en digitale sector in kaart. De medewerkers in deze sector blijken heel geëngageerd en hebben plezier in het werk, maar ervaren een alarmerend hoge nood aan herstel door onder andere de hoge werkdruk.

Wat werd er onderzocht?

De mediasensor brengt de stress- en motivatiebronnen van de medewerkers in kaart.

  • Stressbronnen vinden hun oorsprong in de jobeisen en kosten de werknemer inspanning en energie. Door een teveel aan stressbronnen krijgen werknemers te maken met stressreacties en de behoefte om op adem te komen (herstelnood). Op lange termijn kan dit leiden tot burn-out. 
  • Motivatiebronnen geven energie en leiden tot motivatie, arbeidsplezier, engagement en groei en vormen een buffer tegen de werkeisen. In dit onderzoek werden enkel de werkgerelateerde motivatiebronnen onderzocht (inspraak, afwisseling in het takenpakket, steun leidinggevende en collega’s,...). De persoonlijke motivatiebronnen (de weerbaarheid van iemand, het zien van kansen, etc) werden niet onderzocht.

Hoe relevant zijn de cijfers?

3400 medewerkers en 78 bedrijven uit de audiovisuele sector namen deel aan dit onderzoek. Op zich dus zeker representatief voor de sector als geheel. Toch zijn de verschillen tussen televisiezenders, productiehuizen en andere facilitaire bedrijven enerzijds en de digitale sector anderzijds zeer groot. Dat maakt dat voor de digitale sector het van groot belang is om in de cijfers van de digitale subsector te duiken om een correct beeld te hebben en een actieplan te ontwikkelen. De cijfers in dit onderzoek hebben betrekking op de ganse audiovisuele sector.

Geëngageerde werknemers met veel plezier op het werk

De positieve welzijnsindicatoren scoren goed binnen de sector: 83% voelt zich geëngageerd in het werk. Deze werknemers bruisen van energie, voelen zich erg betrokken bij het werk en hebben het gevoel dat de tijd voorbijvliegt wanneer zij aan het werk zijn. Daarnaast ervaart 86% plezier in het werk, een maat voor de intrinsieke motivatie. Medewerkers die plezier ervaren in het werk vinden hun werk prettig en boeiend.

90% van de respondenten ervaart jobzekerheid en 76,3% ervaart voldoende afwisseling van taken binnen de job. Daarnaast scoort 94% van de respondenten de leidinggevende gunstig inzake transformationeel leiderschap. Dit betreft een leidinggevende die de menselijke kant en motiverende kant van leidinggeven uitstraalt.

1 nl

Groot risico op burn-out 

Er werd ook gepeild naar een negatieve welzijnsindicator, met name naar de mate waarin de medewerkers herstelnood ervaren. In 2019 konden we vaststellen dat de herstelnood licht gedaald was in vergelijking met de meting uit 2016: van 44% naar 41%. Nu moeten we vaststellen dat de herstelnood opnieuw sterk gestegen is. Van de respondenten ervaart 48% nood aan herstel. Men geeft onder meer aan moeilijk te kunnen ontspannen op het einde van de werkdag, zich uitgeput te voelen en zich moeilijker te kunnen concentreren. Iets meer dan de helft van deze groep (28% van de respondenten in totaal) geeft aan altijd herstelnood te ervaren. Dit is de zogenaamde acuut problematische groep. Blijft bij deze groep het herstel uit, dan bestaat een verhoogde kans (binnen een termijn van ongeveer 6 maanden) op uitval wegens ziekte.

Hiernaast zijn andere aandachtspunten het ervaren van gebrek aan loopbaanmogelijkheden (72,5%), de behoefte aan betere verloning (53,8%), de arbeidsorganisatie (59%), inspraak (52,6%) en het hoge werktempo (49,8%). Dit kan deels al een verklaring zijn voor de hoge herstelnood.

2 nl

Ongewenst gedrag op het werk 

De mediasensor bevraagt ook het meemaken van ongewenst gedrag op het werk. Hierbij worden er vragen gesteld die peilen naar pesten, agressie en ongewenst seksueel gedrag. Ongewenst gedrag op het werk kan gezien worden als een stressbron, maar de interpretatie van de cijfers ligt anders bij dit thema. Voor ongewenst gedrag op het werk geldt immers een nultolerantie.

Pesten

1,3% is slachtoffer van pestgedrag op het werk. Dit wil zeggen dat op 3.473 respondenten 45 medewerkers frequent over een tijdsspanne van 6 maanden geconfronteerd zijn met pestgedrag. Het betreft enerzijds persoonsgebonden handelingen (roddels, sociale uitsluiting, beledigingen, kwetsende opmerkingen of grappen) en anderzijds werkgebonden handelingen (werk bemoeilijken door informatie achter te houden, herhaalde opmerkingen geven over vergissingen, werk en inspanningen niet naar waarde inschatten).

Agressie

Voor agressie op het werk stellen we vast dat 99,2% weinig of geen agressie en conflicten rapporteert met directe leiding. 0,8% rapporteert wel vaak agressie of conflicten met hiërarchie te ervaren, het betreft 28 personen op 3473 respondenten. 99,6% rapporteert weinig of geen agressie of conflicten met collega’s. 0,4% rapporteert wel vaak agressie of conflicten met collega’s te ervaren, namelijk 14 personen op 3473 respondenten.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk

Een extra module rond deze thematiek werd in de mediasensor enquête van 2022 opgenomen. Hieruit blijkt dat 97,2% aangeeft weinig of niet geconfronteerd te worden met ongewenst seksueel gedrag op het werk. 2,8% geeft wel aan ongewenst seksueel gedrag te ervaren in de voorbije 6 maanden, het betreft 97 personen op 3.473 respondenten. In 2019 werd er aan de hand van een beperktere module gepeild naar ongewenst seksueel gedrag en gaf 3% aan zo’n gedrag te ervaren. 

In 71,1% van de gevallen werd aangegeven dat een collega het gedrag stelde. Wat betreft het (makkelijk) bespreekbaar zijn van dit thema binnen de organisatie, geeft 43,9% aan dat zij dit (zeer) moeilijk bespreekbaar vinden. 26% haalt aan dat zij dit (zeer) makkelijk bespreekbaar vinden. Deze cijfers geven aan dat er nog heel wat medewerkers het moeilijk vinden om deze problemen aan te kaarten binnen de organisatie(s).

3nl

Volgende stappen

Voor de voorbereiding en uitwerking van de mediasensor enquête werkte mediarte nauw samen met een stuurgroep bestaande uit verschillende bedrijven uit onze sector alsook sectororganisaties zoals FeWeb.

De resultaten zijn een startpunt dat ons een duidelijk overzicht biedt van hoe de werkbeleving binnen onze sector scoort. Voor de digitale sector is het van belang om de resultaten van deze subsector apart te bekijken om een correct beeld te krijgen.

Onze sector staat onder druk en de krapte van de arbeidsmarkt vergemakkelijkt de situatie niet. Des te meer is de urgentie van werken aan een (mentaal) gezonde sector een hoge prioriteit. Daarom engageerde mediarte en de stuurgroep zich reeds tot een verdere samenwerking om deze prioriteit hoog op de agenda te houden en ermee aan de slag te gaan. De ervaringen en oplossingen op bedrijfsniveau worden in deze werkgroep gedeeld om te komen tot sectorale aanbevelingen en tools. Voor FeWeb zal de HR Task Force dit opvolgen. 

>> Alles over de mediasensor (inclusief het onderzoeksrapport)

Over het onderzoek

Na edities in 2016 en 2019 onderzocht mediarte voor een derde keer het mentaal welzijn in de audiovisuele-, film- en digitale sector. De meting werd uitgevoerd door door HR en Well-being specialist Attentia en Professor Guy Notelaers, Universiteit van Bergen en Associate researcher K.U.Leuven. Aan de enquête van 2022 namen 78 ondernemingen deel. 7183 vragenlijsten werden verzonden waarvan er meer dan 3.400 werden ingevuld. Dat brengt de responsgraad van de bevraging op 48%. Gezien de grootte van de bevraging, verspreid over verschillende ondernemingen binnen de sector is dit een mooi resultaat. Tijdens deze meting werd er een extra focus werd gelegd op grensoverschrijdend gedrag door de vragenlijst uit te breiden met een specifieke module.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten