Kanttekening bij het "onbelast bijverdienen"

Kanttekening bij het "onbelast bijverdienen"

8 juni 2018

De Regering geeft aan werknemers de mogelijkheid om tot 6.000€ per jaar onbelast bij te verdienen. FeWeb vraagt enkele aanpassingen om oneerlijke concurrentie te vermijden, de kwaliteitsborging te garanderen en ondernemerschap in een professionele omgeving gestimuleerd wordt.

Waar gaat het over?

De Regering heeft een relancewet uitgewerkt die voorziet dat werknemers tot 6.000 € per jaar kunnen bijverdienen zonder hierop belast te worden. Het gaat om vrijwilligerswerk in verenigingen, occasionele diensten tussen burgers en het leveren van diensten via erkende (peer-to-peer) platformen.

Op zich best een positief voorstel op voorwaarde dat dit kader misbruik en oneerlijke concurrentie uitsluit. Daar wringt nu juist het schoentje: zoals de wet nu voor ligt wordt er een fiscaal gunstregime gecreëerd voor activiteiten die volgens de normale regels beroepsactiviteiten en -inkomsten zijn. Oneerlijke concurrentie wordt hierdoor gestimuleerd. 

Welke veranderingen stellen we voor?

1. Verenigingswerk: het beperken van de lijst met functies

In deze lijst wordt expliciet verwezen naar het ontwikkelen van websites en digitale communicatie. Uiteraard moeten verenigingen zelf kunnen communiceren naar hun leden en prospecten. Maar wat de steeds hogere standaarden op vlak van cyber security, data protection en e-privacy die de Belgische en Europese wetgever voorschrijft? De overheid en de sectororganisaties hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in richtlijnen, gedragscodes, kwaliteitslabels en opleiding om juist het belang van de kwalitatieve dienstverlenging te waarborgen. Dit beleid heeft als effect dat dat het bewustzijn bij verenigingen en bedrijven rond het gebruik van persoonlijke data naar waarde geschat wordt en dat deze privacy-gevoelige taken niet meer door pseudo-digitale experten uitgevoerd wordt, maar dit wordt nu door deze maatregel te niet gedaan. 

2. Occassionele diensten

  • De lijst met toegelaten diensten moet worden verfijnd en er moeten garanties worden ingebouwd dat ze het karakter van een “vriendendienst” hebben;
  • De wet moet als voorwaarde stellen dat een occasionele dienst niet het karakter van een beroepsactiviteit mag krijgen;
  • Het mag niet mogelijk zijn om zogenaamde occasionele diensten te verrichten wanneer deze diensten in het verlengde liggen van de hoofdactiviteit van de dienstverlener, m.a.w. er moet vermeden worden dat een werknemer vriendendiensten levert aan klanten en prospecten van zijn/haar werkgever.

Geen bijkomende subsidie door RVA-premie

De ontwerp Relancewet laat toe dat een occasionele dienstverlener zijn of haar hoofdactiviteit naar een 4/5de tewerkstelling terugschroeft om tijdens de vrijgekomen tijd occasionele diensten te verrichten. Als dit gebeurt in het kader van een thematisch verlof, tijdskrediet of landingsbaan wordt deze verschuiving van tewerkstelling niet alleen gesubsidieerd door het fiscaal en parafiscaal gunstregime, maar ook doordat de RVA een premie betaalt die verbonden is aan het gebruikte verlofsysteem. Deze combinatie moet worden uitgesloten.

Rekening houden met inkomen voor toekenning sociale en fiscale voordelen

Het inkomen uit occasionele diensten kan tot 6000 euro oplopen, maar wordt vaak buiten beschouwing gelaten om na te gaan of iemand recht heeft op sociale of fiscale voordelen. Denk aan de inkomensgrens om nog fiscaal ten laste te zijn, het verminderen van de ziekte-uitkering met het inkomen uit deeltijdse werkhervatting, enz.. In al deze regelingen moet worden bepaald dat rekening moet worden gehouden met het inkomen uit occasionele diensten. Zoniet stimuleert de overheid deze activiteiten in plaats van een reguliere job als werknemer of een activiteit als zelfstandige.

3. Diensten via erkende platformen

De Relancewet laat toe dat het kader voor occasionele diensten wordt omzeild door via een erkend platform te werken.

Het hele kader voor diensten via erkende platformen is problematisch doordat er geen enkele garantie is voorzien dat het niet om beroepsactiviteiten gaat. De voorwaarde dat de dienstverlener elders een hoofdactiviteit moet uitoefenen (vb. 4/5de tewerkstelling) en de beperking tot een lijst met activiteiten geldt niet. Evenmin is de beperking van het inkomen tot 500 euro bij maand van toepassing.

Behoud heffing 20% (na 50% kostenaftrek)

De ontwerp Relancewet schaft de heffing van 20% (na 50% kostenaftrek) af. Dit tarief is een compensatie voor het winstgevend (en dus concurrerend) karakter van de diensten die via erkende platformen worden uitgeoefend, en zou dus behouden moeten blijven.

Maandgrens van 500 euro

De maandgrens van 500 EUR zou ook moeten gelden voor diensten via erkende platformen. Aangezien de betrokken dienstverleners niet aan de voorwaarde moeten voldoen dat ze elders een hoofdactiviteit hebben, bestaat er bij gebrek aan maandgrens geen enkele garantie op het bijkomstig karakter van de activiteit.

Verzameling van gegevens

Voor occasionele diensten en het verenigingswerk zullen nauwkeurige gegevens worden verzameld, terwijl de gegevens met betrekking tot deeleconomie via erkende platformen enkel (laattijdig) door middel van de fiscale fiches worden gecontroleerd. De platformen beschikken nu reeds over gelijkaardige gegevens als de informatie die in de registratietool voor occasionele diensten en verenigingswerk moet worden ingebracht. De gegevens van de platformen moeten via een gegevensflux naar de overheid doorstromen zodat de maandelijkse en jaarlijkse inkomensgrenzen over de drie pijlers heen kunnen worden gemonitord.

Dienstverleners moeten autonoom werken

Het systeem van deeleconomie via erkende platformen was bedoeld voor dienstverleners die zich – als bijkomstige activiteit – aanbieden op erkende platformen. Ondertussen zijn er echter ook platformen actief en erkend die volledig anders werken. Het platform dient niet om dienstverleners te promoten, maar om één of meerdere diensten aan te bieden. Denk aan Deliveroo of Uber Eats. De voorwaarden voor erkenning moeten worden aangepast zodat de dienstverleners op het platform effectief autonoom werken.

Geen bijkomende subsidie door RVA-premie

Om dezelfde reden als beschreven bij de Occassionele diensten.

Rekening houden met inkomen voor toekenning sociale en fiscale voordelen

Om dezelfde reden als beschreven bij de Occassionele diensten.

Besluit

FeWeb steunt Unizo met de vraag om de Relancewet zo aan te passen zodat oneerlijke concurrentie te vermeden wordt:

Schema Onbelast Bijverdienen Wet

 

 

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten